Investičné životné poistenie

Je transparentný produkt životného poistenia, ktorý poskytuje poistenému ochranu vo forme životného poistenia a zároveň buduje špeciálny (samostatný) investičný účet. Poistník má možnosť voľby spôsobu umiestnenia svojich prostriedkov prostredníctvom výberu tzv. fondu. Fond predstavuje vopred definovaný spôsob finančného umiestnenia prostriedkov. Poistník si môže vybrať z nasledujúcich finančných fondov

  • Fond dlhopisov
  • Zmiešaný fond II
  • Zmiešaný fond Plus
  • Zahraničný zmiešaný fond
  • Fond stredoeurópskych akcií
  • Fond svetových akcií II
  • Fond peňažných prostriedkov
  • Dividendový akciový fond
  • Detailné informácie o skladbe jednotlivých fondov nájdete tu.

Výberom fondu si určuje svoju dlhodobú investičnú stratégiu, kde je výnosnosť fondu priamo úmerná riziku. Ekonomické riziko spojené s premenlivosťou výnosov fondov nesie poistník. Po celý čas trvania poistenia je poistník poistený proti riziku nešťastnej udalosti a súčasne má aj možnosť investovať. Záleží na poistníkovi, v akom pomere si zvolí výšku poistenia a investície, a tiež na životnej situácii, v ktorej uprednostní hodnotu poistenia alebo radšej investuje. Investičné životné poistenie je veľmi flexibilné, a to aj v týchto aspektoch: čerpanie časti prostriedkov a vkladanie finančných prostriedkov ako mimoriadneho poistného, ktoré výrazne posilní investičnú zložku poistenia. 

V prípade úmrtia poisteného je oprávnenej osobe vyplatené poistné plnenie rovné bud dohodnutej poistnej sume alebo súčasnej hodnote osobného účtu poistníka, podľa toho, ktorá z týchto súm je vyššia. 

Pokiaľ chce byť klient poistený a zároveň ho lákajú investície, nemôže si vybrať lepšie. 

Možnosti pripoistenia

Ako zaplatiť poistné ?

  • Poistné je možné platiť pravidelne v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach.
Info
Zavrieť

Našli ste to, čo ste hľadali?

ÁNO NIE